الکتروموتور تک خازنه

الکتروموتور تک خازن چیست؟

یکی از متداول ترین انواع موتور الکتریکی، الکتروموتور تک خازن یا همان الکتروموتور خازن استارت (الکتروموتور رله ای) است.

یک خازن راه انداز یا خازن در حال کار در الکتروموتور خازن استارت (خازن استارت)، خازن الکتریکی است

که جریان یک یا چند سیم پیچ موتور القایی AC تک فاز را برای ایجاد میدان مغناطیسی دوار تغییر می دهد.