شیر کنترل جهت با تحریک دستی AirTAC 4H-4HA

شیر کنترل جهت با تحریک دستی AirTAC 4H-4HA