فن سانتریفیوژ بکوارد

دسته:

فروش هواکش گریز از مرکز بکوارد
طراحی تیغه های پروانه در فن سانتریفیوژ بکوارد به صورت منحنی های رو به عقب بوده و از جمله کاربردی ترین هواکش ها در میان فن های سانتریفیوژ محسوب می شوند. فن سانتریفیوژ بکوارد نسبت به نوع فوروارد آن ها بازدهی بیشتری داشته و صدای زیادی نیز تولید می نمایند. مدل های مختلف فن سانتریفیوژ بکوارد که توسط هایپر صنعت فامکو عرضه می شود عبارتند از:

هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد

هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 11 با قطر پروانه 11 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 12 با قطر پروانه 12 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 16 با قطر پروانه 14 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 18 با قطر پروانه 16 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 14 با قطر پروانه 18 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 20 با قطر پروانه 20 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 22 با قطر پروانه 22 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 24 با قطر پروانه 24 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 28 با قطر پروانه 28 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 32 با قطر پروانه 32 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 36 با قطر پروانه 36 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال مستقیم بکوارد RSH SERIES 40 با قطر پروانه 40 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد

هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 11-04 با قطر پروانه 11 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 12-04 با قطر پروانه 12 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 14-04 با قطر پروانه 14 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 16-05 با قطر پروانه 16 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 18-06 با قطر پروانه 18 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 20-06 با قطر پروانه 20 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 22-08 با قطر پروانه 22 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 24-08 با قطر پروانه 24 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 28-10 با قطر پروانه 28 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 32-10 با قطر پروانه 32 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 36-12 با قطر پروانه 36 سانتیمتر
هواکش سانتریفیوژ اتصال غیر مستقیم بکوارد RSH 40 – 14 با قطر پروانه 40 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد

فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH11-08 B با قطر پروانه 8 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH12-10 B با قطر پروانه 12 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH14-12 Bبا قطر پروانه 14 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH16-10 B با قطر پروانه 16 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH18-12 B با قطر پروانه 18 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH20-16 B با قطر پروانه 20 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH22-16 B با قطر پروانه 22 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH24-16 B با قطر پروانه 24 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH28-20 B با قطر پروانه 28 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH32-20 B با قطر پروانه 32 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH36-24 B با قطر پروانه 36 سانتیمتر
فن سانتریفیوژ دو مکشه بکوارد RDH40-28 B با قطر پروانه 40 سانتیمتر