پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4

دسته:

انواع پمپ پیستونی شعاعی رکسروت قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو عبارت است از:

پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4-1X-0.4 فشار کاری 700 بار
پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4-1X-0.63 فشار کاری 700 بار
پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4-1X-1 فشار کاری 450 بار
پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4-1X-1.6 فشار کاری 250 بار
پمپ پیستونی شعاعی رکسروت PR4-1X-2 فشار کاری 175 بار

مشخصات فنی پمپ پیستونی شعاعی رکسروت:
مشخصات فنی پمپ پیستونی شعاعی Rexroth سری PR4
در پمپ پیستونی شعاعی جابجایی ثابت PR4 سری 1X، پیستون ها در یک آرایش شعاعی در بلوک سیلندر مستقر بوده و عمود بر محور مرکزی دارای حرکت رفت و برگشتی هستند. پیستون ها می توانند استوانه ای و یا کروی باشند. ساختمان پمپ پیستونی شعاعی در شکل زیر نشان داده شده است که شامل بلوک سیلندر همراه پیستون های مربوطه، رینگ عکس العمل و یک شیر در قسمت مرکزی روتور می باشد.

پیستون ها در نتیجه نیروی گریز از مرکز و فشار سیال در پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماس می باشند. جهت پمپ نمودن سیال بایستی رینگ عکس العمل در وضعیت خارج از مرکز نسبت به محور روتور قرار داشته باشد. در نتیجه چرخش بلوک سیلندر و وجود خارج از مرکزی، پیستو های یک طرف به سمت خارج و پیستون های طرف دیگر به سمت داخل سیلندر (به طرف مرکز روتور) حرکت می نمایند. در ناحیه ای که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند مکش لازم به وجود می آید و سیال می تواند از طریق مجرای ورودی شیر مرکزی به درون سیلندرهای مربوطه هدایت گردد. زمانی که پیستون از موقعیت حداکثر خارج از مرکزی عبور می کند، باید تابع رینگ عکس العمل به داخل سیلندر حرکت نماید. کاهش حجم ایجاد شده در نتیجه جابجایی پیستون، سیال را به طرف مجرای خروجی و شیر مرکزی می راند. در انواع جابجایی متغیر، در اثر تغییر کورس پیستون ها (به واسطه تنظیم خروج از مرکز رینگ عکس العمل)، جابجایی حجمی پمپ تغییر می یابد.