شیر کنترل جهت مکانیکی متال ورک

2.شیر کنترل جهت مکانیکی متال ورک